Wednesday, December 7, 2011

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 51 - 60 51. (476-485)
தர்மகுப் தர்மக்ருத் தர்மி ஸதக்ஷர மஸத்கஷரம் !
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஸுர் விதாதா க்ருத லக்ஷண: ||  

தர்மம்காத்து வெல்பவன்  தர்மத்தைத்தான் கொள்பவன்
தர்மவழியில் யாரும்செல்ல ஊக்கம்தனைக்  கொடுப்பவன்
தர்மத்தை ஓர்கருவியாகக் கொண்ட நல்லசிறப்பவன்
என்றும்நிலைத்து இருப்பவன் தீயவர்க் கிலாதவன்
நல்லோரைக்கை விடாதவன் தீயோரோடி லாதவன்
அறியவொண்ணா அறிவவன் ஆயிரக்கதிர் ஒளியவன்
செயலின்பலனை அளிப்பவன் செயலில்ஊக்கம் அளிப்பவன்
உயர்ந்தபக்தர் கொள்வதாகக் குணங்கள்அருளும் பொருளிவன்

52. (486-495)
கபஸ்திநேமிஸ் ஸத்வஸ்த்தஸ் ஸிம்ஹோ பூதமஹேஸ்வர: !
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஸோ தேவபருத் குரு: ||

எதிலுமுள்ள ஆத்துமம் அதனுள்ஒளியின்  சூக்குமம் 
திறத்தில்சிறந்த சிம்மமாம் உயர்வுமிகுந்த அரசுமாம்
உறையும்உலகில் பிறந்தயாவும் போற்றுகின்ற தலைவனாம்
முதலில்பிறந்த கடவுளாம் முடிவுமற்ற திடமுமாம்
நுதலில்தோன்றி  ஒளிருகின்ற த்யானம்தனின் பலனுமாம்
கடவுளர்க்கு கடவுளாம் கடவுள்தன்னின் பொருளுமாம்
முதலும்முடிவும் அற்றதான உலகில்சிறந்த குருவுமாம்

53. (496-504)
உத்தரோ கோபதிர் கோப்தா ஜ்ஞாநகம்ய: புராதந: |
ஸரீரபூதப்ருத் போக்தா கபீந்த்ரோ பூரிதகஷிண: !!

உயிரைக்காக்கும் ஒருவனாம் பசுவைக்காத்த சிறுவனாம்
ஞானத்தீயில் ஒளிர்பவன் ஆதியாய் நிலைத்தவன்
படைத்தயாவும் நிறைந்ததாய் விராடமான உடலவன்
ஆனந்தத்தில் திளைப்பவன் அலையும் மனதிலாதவன்
வேண்டுமெதையும் அளவிலாது வழங்குநல் தயாபரன்
      
54. (505-514)
   ஸோமோsம்ருதபஸ் ஸோம: புருஜித் புருஸத்தம: |
விநயோ ஜயஸ் ஸத்யஸந்தோ தாஸார்ஹஸ் ஸாஸ்வதாம் பதி: ||  

யாகம்தன்னில் இட்டிடும்  சோமபானம் கொள்ளுவான்
மோகம்கொண்ட அசுரர்விடுத்து தேவர்கொள்ள வழங்கினான்
மோகினியாய் அம்ருதமாம் அவர்துணையாய் விளங்கினான்
யாரையுமே வெல்லுவான் பக்தருடன்  உள்ளுவான்
யாரையுமே அடக்குவான் பக்தருள் ளடங்குவான்     
சத்தியத்தின் உருவமாம் புத்திகொள்ளும் பொருளுமாம்
சாதுக்களின் தலைவனாம் சுத்தசத்வ ரூபனாம்

     55. (515-523)
ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷி முகந்தோsமிதவிக்ரம: ! 
அம்போநிதி ரநந்தாத்மா மஹோததிஸயோsந்தக : ||      

வாழ்வளிக்கும் விழுமையாம்  பாதைகாட்டும் பாதனாம்
சாட்சிபூதமானவன் மோக்ஷம்நல்கும் போதனாம்
வேகம்கொண்ட தேகனாம் மோகம்கொல்லும் நாதனாம்
நீரில்துயிலும் நாரணன் நீருமான ஓரணை
ஊழில்முடியும் உயிர்கள்சென்று தங்குகின்ற ஒர்துணை

56. (524-533)
அஜோ மஹார்ஹஸ் ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ர:ப்ரமோதந: !
ஆநந்தோ நந்தநோ நந்தஸ் ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: !!  

நெஞ்சி லெண்ணமானவன் நெஞ்சிலெண்ணற்க் குரியவன்
மிஞ்சிடவே ஒருவரற்ற தலைவனாகச் சரியவன்
நெஞ்சிலெழும் மும்மலங்கள் கடந்துநிற்கும் பெரியவன்
நெஞ்சிலின்பம் தருவதற்கு இவனைவிட எவருளர்
ஆனந்தத்தின் உருவவன் ஆனந்தத்தைத்  தருபவன்
நிறைந்ததாக முழுமையான ஆனந்தமே தானிவன்

57. (534- 541)
மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: க்ருதஜ்ஞோ மேதிநீ பதி : !
த்ரிபதஸ் த்ரிதஸாத்யக்ஷோ மஹா ஸ்ருஙக: க்ருதாந்தக்ருத் !!

கருத்தமேனிக் குரியவன் பெருத்தஅறிவின் குருவவன் 
படைத்துமே இருப்பவன் படைத்ததா  யிருப்பவன்
படைத்திருக்கு முலகம்யாவும் காத்திருப் பவன்இவன்
மூவுலகை மூவடியால் அளந்ததிரி  விக்ரமன்
பிரளயம்தனில் காத்துநின்ற மத்ஸயமும்   ஆனவன்
உயிர்கள்தன்னை எடுக்கவரும் இறப்பினுக்கே இறப்பிவன்

58. (542- 550)
மஹாவராஹோ கோவிந்தஸ் ஸுஷேண: கநகாங்கதீ !
குஹ்யோ கபீரோ கஹநோ குப்தஸ் சக்ர கதாதர: !!

உலகம்மீள் வராஹம்நீ கோகுலத்தின் கண்ணன் நீ
உலவும்நல் குணங்கள்கொண்ட படையைப்போன்ற உடலும்நீ
விரையின்தங்க கங்கணன் மறைந்துதோன்றும் ஓர்கணன்
புரிபடாத புதிரும்நீ  எரிந்துநிற்கும் கதிரும்நீ
எறிவதாக தண்டுகொண்ட சக்கரத்தின் கரனும்நீ

59. (551- 562)
வேதாஸ் ஸ்வாங்கோsஜித்: க்ருஷ்ணோ த்ருடஸ் ஸங்கர்ஷணோsச்யுத: |
வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ: புஷ்கராக்ஷோ மஹாமநா: !!

காக்கும்இறை ஆண்மையாம்   போகும்பகையும் ஆண்மையால்
வேதம்பகுத்த வ்யாசனாம் திடத்தில்நிலைத்த *கோசனாம்
கவர்ந்திழுப்பான் யாரையும் பிறந்திராத தெய்வமாய்
சிறந்திருப்பான் என்றுமே சிறப்பினின் றிரங்கிடான்
விரிந்திருக்கும் குடையுமாய் நிழல்கொடுக்கும் மரமுமாய் 
பிறந்திருக்கும்  யாவையும் போற்றிஅடை காப்பவன்
நிறைந்திருக்கும் எங்கணும் விரிந்திருக்கும் அறிவினன்

*கோசம்=Sheath

60. (563- 571)
 பகவாந் பகஹா நந்தீ வநமாலீ ஹலாயுத: |
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்யஸ் ஸஹிஷ்ணுர் கதிஸத்தம: ||

போற்றித்தொழத் தகுந்தவன் பெற்றதெய்வத் தன்மையால்
பக்தர்நெஞ்சம் தன்னிலே இனிமைகொண்டு சேர்ப்பவன்
மாலைகளால்  நிறைந்தவன்  கலப்பைஏந்தும் கரத்தவன்
மோட்சமருளும் இறையவன் சூரியனில் ஒளியவன் 
காட்சிதரும் வண்ணம்வேண்டிக் கொள்ளத்தக்க வழியவன்

       __________________

Prev        First          Next

No comments:

Post a Comment