Saturday, December 10, 2011

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 81 - 9081. (763-770)
தேஜோ வ்ருஷோ த்யுதிதரஸ் ஸர்வ ஸஸ்த்ரப்ருதாம் வர: !
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ நைகஸ்ருங்கோ கதாக்ரஜ: ||

ஆதவனின் மூலம்மழையைப் பெய்யவைக்கும்  மாதவன்
கம்பீரத்தின் தோற்றமாம்  வீரருக்கும் வீரனாம்
கட்டுக்குள்ளே யாவும் வைக்கும் தலைசிறந்த நிபுணனாம்
செல்லுகின்ற திறத்தில்பல உத்திகொண்ட  சக்தியாம்
சொல்லுதற் கரியநல்ல  தன்மைகளின் உறைவிடம் 
ப்ரவத்துக்கும் மூத்தவன் பிரணவமான ஓமிவன்

82. (771- 777)
சதுர்மூர்த்திஸ் சதுர்பாஹுஸ் சதுர்வ்யூஹஸ் சதுர்கதி: !
சதுராத்மா சதுர்பாவஸ் சதுர்வேத விதேகபாத் !!

*நான்கு வடிவமானவன் நால்புஜத்தின் பலமிவன்
நால்திசையின் நாயகன் நல்கும்நான்குபதவியாம்
*நால் வகையின் இயக்கத்திலும் பிடிபடாத படியிவன்
நான்குவர்ணப்  பிறப்பினிலும் ஆன்மமாக ஒளிர்பவன்
நாலின் வேதமானவன் நாமும்அறிய வழியவன்
கோளமான அண்டமுமோர்  துகளுமாக் கொள்பவன்

 * ஸ்தூலம் , ஸூக்ஷமம் , காரண , மஹா காரண
* நான்கு பதவி = இந்திர, பிரமன், கைவல்யம், மோக்ஷம்
நால் வகையின் இயக்கம் = மனஸ், சித்தம்,புத்தி, அஹங்காரம்

83. (778- 787)
ஸமாவர்த்தோ நிவ்ருத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரம: |
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா : ||

உலகம்தன்னில் அறம்தழைக்க அவதரித்துக் காப்பவன் 
உலகில்தோன்றும் யாவற்றிலும் வேறுபட்ட உயர்வவன்
நினைந்துருகும் பக்தியோன்றே இவனடங்கும் யுக்தியாம் 
முனைப்பிலாத மனத்தினிலே நிலைத்திடாத சக்தியாம்
அடைந்திடவே எளிதிலாத ஞானஒளி சோதியாம்
பிரித்திடவே இருக்குமறி யாமைபெரிய தடையுமாம்
பரமன்பதம் அடைவதுவோ பாமரர்க்குக்  கடினமாம்
இறைநினைவில் நிலைத்திருக்கும் யோகியர்க்கும் சிரமமாம்
நினைந்தவனைக் கசிந்துருகும் தூயநெஞ்சில்  தோன்றுமாம்

84. (788- 795)
ஸுபாங்கோ லோக ஸாரங்கஸ் ஸுதந்துஸ் தந்துவர்தந: !
இந்த்ர கர்மா மஹா கர்மா க்ருத கர்மா க்ருதாகம: !!

மனம்மயக்கும் அழகினன் அமுதம்தந்த மோகினி
பிரணவப்பொருள் உணர்ந்தவர்க்கே தோன்றுகின்ற விரைபொருள்
கணத்தில்தன்னில் தோன்றியண்டம் தன்னில்பரவி நின்றவன் 
மனதிலறி யாமைநோயை விதைத்துவிளை யாடுவான்
மன்னுயிக்கு மன்னனாக அரியசெயல்கள் புரிபவன்
மனதில்பெரும் தயாளனாம் சொல்லாச்செய்யும் சூரனாம்
ஆகமத்தில் தோன்றுவான் தோற்றியதனைப் போற்றுவான

85. (796-805)
உத்பவஸ் ஸுந்தரஸ் ஸுந்தோ ரத்ந நாபஸ் ஸுலோசந: !
அர்கோ வாஜஸநிஸ் ஸ்ருங்கி ஜயந்தஸ் ஸர்வ விஜ்ஜயீ !!

உலகமாயை கடந்தவன் மாயைமயங்கும்  மாயமாம்
உளத்தில்பக்தி கொண்டிடவே உருகிடுமென் மனத்தினன்
பிரமன்நாபி ரத்தினன் எதுவமறியு மிவன்திறன்
எங்கும்ஒளிரும் சூரியன் உணவளிக்கும் தாயுமாம்
பயத்தைப்போக்கும் தந்தையாம் புயத்தைவென்ற சிந்தையாம்
வயத்தில்மனது நின்றிடாமல் செய்யுமழகுக்   கண்ணனாம்

86. (806-812)
ஸுவர்ண பிந்து ரக்ஷோப்யஸ் ஸர்வ வாகீஸ்வரேஸ்வர: |
மஹாஹ்ரதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹாநிதி: !!

தங்கவண்ண அங்கனாம் அலைந்திடாநல்  சிந்தையாம்
யோகியர்க்குத் தலைவனாம் யோகத்துயிலைக் கொள்பவன்
பாரதத்தில் சாரதி பார்முடிய  ஓர் கதி
மனம்கசிந்த  பக்தருக்கே விலையிலாத ஓர்நிதி

87. (813-822)
குமுத: குந்தர: குந்த: பரஜந்ய: பவநோSநில: !
அம்ருதாஸோSம்ரத வபுஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வதோமுக: !!

பக்தருடன் களிப்பவன் அவர்க்கருளை புரிபவன்
வித்தகத்தை அருளுமவன் பாபம்போக்கும் புண்ணியன்
பறந்துதுன்பம் போக்குவான் விழித்திருந்து நோக்குவான்
அமுதமளிக்கும் அமுதிவன் அனைத்துமறிந்த அறிவவன்
அடைந்திடவே வழிகள்பல உடையதான இடமவன்

88. (823-829)
ஸுலபஸ் ஸுவ்ரதஸ் ஸித்தஸ் ஸத்ருஜித் ஸத்ரு தாபந: |
ந்யக்ரோதோ தும்பரோSஸ்வத்தஸ் சாணூராந்த்ர நிஷூதந: !!

எளிமையினும்  எளிமையாம் வலிமையினும் வலிமையாம்
களிப்புடனே அருளிடிவே என்றுமிருக்கும் இனிமையாம்
பக்தரிடர் போக்கிடவே கொள்ளும்பல வடிவனாம்
மறமடக்கும் அரமவன் சிரம் வணங்க அடங்குவான்
விரிந்துமாறும் அண்டம்தனைக் காத்திருக்கும் பெரிதிவன்
பிரிந்துவாடும் பக்தர்களின் பகைமுடிக்கும் அருளிவன்

89. (830-838)
ஸஹஸ்ரார்சிஸ் ஸப்த ஜிஹ்வஸ் ஸப்தைதாஸ் ஸப்த வாஹந: !
அமுர்த்தி ரநகோSசிந்த்யோ பயக்ருத் பயநாஸந: !!

தெரியும்விழியும் ஆயிரம் *ஒளிரும்நாவின் ழுமாம்
புரியும்யாகம் தன்னில்வழங்கும் ழுவகைப் பொருளுமாம்
தேரிலேழு புரவியோடு வானிலெரியும்  சூரியன்
கருமப்பிறப்பு எடுத்திலன் கருமம்செய்து இருந்திலன்
தெரியுமெந்தப்  பொருளினோடும் ஒப்பிடவே அறிதிவன் 
பயத்தைநெஞ்சில் மூட்டுவான் அதனைச்சென்று போக்குவான்

 *காலிகாராளிமனோஜவாசுலோஹிதாசுதும்ரவர்ணா
ஸ்புலிங்கினிவிஸ்வருசி     
                                             
90. (839-848)
 அணுர் ப்ருஹத் க்ருஸஸ் ஸத்தூலோ குணப்ருந் நிர்குணோ மஹாந் !
அத்ருதஸ் ஸ்வத்ருதஸ் ஸ்வாஸ்ய: ப்ராக்வம்ஸோ வம்ஸ வர்தந:

அணுவினுக்குள் அணுவவன் அண்டம்கொண்ட அண்டமாம்
மென்மையினும் மென்மையாம் வலிமைகொண்ட வலிமையாம்
உண்மைகொண்டு உயிர்கள்காக்கும் உண்மையான மேன்மையாம்
உலகினுயிர்கள் போலிலாமல் தனித்திருக்கும் சிறப்பிவன்
அளவிடவே முடிந்திடாத சிறப்புடைய ஒருவனாம்
தடையிலாத படியிவன் தன்னைப்பேணும் தலைவனாம்
மடைதிறந்த வெள்ளம்போன்ற கருணைகொண்ட இறைவனாம்
தோன்றிடாத  விதம்உறையும் ஆனமம்தன்னில் உறைபவன்
குன்றிடாத முறையில்ஆன்ம ஒளிவளர்க்கும் ஒளியிவன் 
__________________
Prev         First          Next

No comments:

Post a Comment